Дата / Час

 

Меню Прием

Здравей

Потребител:

Парола:

[ ]
[ ]

Онлайн

Гости:1, Регистрирани:0 ...

Най-много онлайн: 25
(Регистрирани:0, Гости:25) на 23 ное : 04:10

Регистрирани: 987
Най-новият регистриран: Oksanaaparo

Прием в 5 клас


Прием в училището!

Related image
 


РЕГЛАМЕНТ   ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС В   ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА   ГИМНАЗИЯ „Акад.проф. д-р Асен Златаров” ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА  


Съгласно чл.38, ал.3 от ЗПУО и раздел IV от Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование,  ППМГ”Акад. проф. д-р Асен Златаров” осъществява обучение в прогимназиален етап V-VII клас. От учебната 2017/2018 годинаприемането на ученици в V клас се извършва чрез държавен план-прием. 

Право на участие в ДПП – V клас  имат ученици, които: 

1)      Успешно са завършили началния етап на основно образование; 

2)      Явили са се на Националното външно оценяване  в IV клас; 

3)      Участвали са в национални състезания по математика , обявени в графика на МОН, съгласно заповед №РД09- 2686/20.09.2018 г. и /или  областен кръг от олимпиадата по математика. 

4)      За класиране се вземат двата най-високи резултата от: 

4.1. Олимпиадата по математика – областен кръг и  едно състезание , което е в областта на математиката или на природните науки; 

4.2. Две състезания,които са в областта на математиката или на природните науки;   

За учебната 2019/2020 година учениците ще се класират въз основа на:   

1. Резултата от Националното външно оценяване по математика в точки; 

2. Средноаритметичната стойност от превърнатите по скала в точки  оценки от удостоверението за завършен начален етап на основно образование по учебни предмети, изучавани в IV клас , в раздел А от учебния план, в съответствие с Наредба №11 /2016 г.за оценяване на резултатите  от обучението на учениците; 

3. Двата най-високи индивидуални резултата измежду постигнатите на математическите състезания от Календара на МОН и/или Областния кръг на олимпиадата по математика в точки;   

В срок до 30 ноември  2018 година Педагогическият съвет ще определи състезанията, които ще бъдат включени в методиката и самата методика за извършване на класирането.  

 
 
МЕТОДИКА за приемане на ученици в V клас на ППМГ ”Акад. проф. д-р Асен Златаров” гр.Ботевград    
/ Приета с решение на Педагогически съвет  №5/13.11.2018г. /   

Чл.1.  С тази методика се определят условията и редът за кандидатстване, класиране и записване на учениците след завършен IV клас в ППМГ ”Акад. проф. д-р Асен Златаров”   

Чл.2. За прием в V клас на ППМГ ”Акад. проф. д-р Асен Златаров” могат да кандидатстват ученици:  
           
2.1.успешно завършили начален етап на основно образование през текущата година.             

2.2.явили са се на Национално външно оценяване в IV клас по Математика.             

2.3.участвали са във включени в календара на Министерството на образованието и науката.                     


2.3.1.олимпиадата на областно ниво и поне едно състезание , които са в областта на математиката или на природните науки;                     

2.3.2.поне две състезания, които са в областта на математиката или на природните науки;   


Чл.3.  Математическите състезания гласувани на ПС са : 

3.1.математическо състезание „Европейско кенгуру” – 23.03.2019 година , Областен кръг 

3.2.математическо състезание „Питагор” за ученици от IV клас , 13.04.2019 г.   


Чл.4. На кандидатите се извършва класиране въз основа на събрания общ бал в точки , образуван от:  

           
4.1.броя точки от НВО – IV клас по математика;             

4.2.средноаритметичната стойност от превърнатите по скала в точки  оценки от удостоверението за завършен начален етап на основно образование по учебни предмети, изучавани в IV клас , в раздел А от учебния план;          

Скала за превръщане на оценките в точки:             

- отличен 6 се приравнява на 50т.             

- много добър 5 се приравнява на 39т.             

- добър 4 се приравнява на 26т.             

- среден 3 се приравнява на 15т., съгласно чл.6 ал.10 от Наредба№11/01.09.2016г. за оценяване на резултатите от обучението на ученици ;             

4.3. броя точки от олимпиадата по математика Областен кръг,  умножен по 5 ;             


4.4. броя точки,  получени от математическо състезание „Европейско Кенгуру” ;             

4.5. броя точки,  получени от математическо състезание „Питагор” ;   


Чл.5. Балът се формира, като сбор  точки от: 

5.1.  броя точки от НВО по математика; 

5.2.  броя точки, пресметнати като   средноаритметичната стойност от превърнатите по скала в точки  оценки от удостоверението за завършен начален етап на основно образование по учебни предмети, изучавани в IV клас , в раздел А от учебния план; 

5.3.  двата най-високи резултата по точки  получени от: 

5.3.1. олимпиада по математика  на областно ниво  и едно математическо състезание ; 

5.3.2.  двете математически състезания „Европейско кенгуру”  и „Питагор”; 

Общ брой точки = Брой точки от НВО по Математика +  брой точки от средно аритметичната стойност от учебните предмети изучавани в IV клас, разадел А от учебния план + максималните два резултата от (броя точки от Олимпиадата по Математика  на областно ниво  X 5;  броя точки от състезание „Питагор” ;   броя точки от „Европейско Кенгуру „;) 

Забележка: В скобите се взема сборът  от двата най-високи резултата.   

Чл.6. Класирането на учениците се извършва според получения  бал, подредени в низходящ ред.   

Чл.7.           

ал.1. Когато в класирането има ученици с равен резултат и броят на местата по чл.48 ал.3 от Наредба №10 за Организацията на дейностите в училищното образование се  надхвърля, те се подреждат по сбора точки от състезанията „Европейско Кенгуру „ и  „Питагор” , ако ученик не е участвал в някое от тях точките се приемат за 0.             

ал.2. Ученици с еднакви показатели при подреждането по ал.1 се подреждат в низходящ ред по средноаритметичният  сбор точки от оценките по български език и литература , математика и английски език от удостоверението за завършен начален етап , превърнати по скалата в точки в съответствие с Наредба №11/2016 г. за оценяването на резултатите от обучението на учениците.             

ал.3. Ученици с еднакви показатели и при подреждането си по ал.2 се класират в низходящ ред по средноаритметичният  брой точки от учебните предмети , изучавани в раздел А от учебния план от удостоверението за завършен начален етап на основно образование;             

ал.4. Когато в класирането участват близнаци и само единият от тях е приет,  другият се класира извън утвърдения  Държавен план-прием;   

Чл.8. Броят на местата, за които се извършва класиране и приемане на учениците по чл.2 се определя с Държавния план-прием до 15.01.2019 г.   

Чл.9.  Приемът се извършва от училището до 30 юли  за предстоящата учебна година.   

Чл.10. ал.1.За участие в класирането учениците подават : 

10.1. заявление до директора на ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров”; 

10.2. копие от служебна бележка удостоверяваща резултатите от състезанията и/или олимпиадата по математика; 

10.3. копие от удостоверение за завършен начален етап на основно образование ; 

ал.2. Документите по ал.1 се завеждат във входящ дневник за държавния план-прием.   

Чл.11. Необходими документи за записване на приетите ученици в V клас са: 

11.1.  заявление до директора на ППМГ”Акад. проф. д-р Асен Златаров” гр.Ботевград, по образец ; 

11.2.  оригинал на удостоверение за завършен начален етап на основно образование; 

11.3.  здравен картон; 

Чл.12. Класирането  на приетите ученици се обявяват на сайта на ППМГ ”Акад. проф. д-р Асен Златаров”  - www.pmgzlatarov.net и в училището.   

Чл.13.  Свободните  места се обявяват на сайта на училището и в училището при спазване на одобрения  график на дейностите   за ДПП за учебната 2019/2020 г.    

Сайта  на ППМГ ”Акад. проф. д-р Асен Златаров” - www.pmgzlatarov.net .


Вид дейностСрок
1.Подаване на документи за участие в приема на ученици в пети клас по Наредба №10 от 01.09.2016 г.03.06-07.06.2019 г. вкл.
2.Обяваване на информация с приетите ученици на първи етап на класиране в пети клас.13.06.2019 г.
3.Записване на приетите ученици с оригинала на удостоверението за завършен начален етап на образование18.06-21.06.2019 г. вкл.
4.Оповестяване на  интернет страницата на училището броя незаети места след първо класиране след изтичане срока на записване на класираните ученици.25.06.2019 г.
5.Уведомяване следващите ученици по низходящ ред в зависимост от броя останали незаети места.25.06.2019 г.
6.Записване на приетите ученици в зависимост от броя  незаети места с оригинала на удостоверението за завършен начален етат на образование.до 17:30 ч.
на 26.06.2019 г.
7.Утвърждаване на реализирания прием.до 15.07.2019 г.

Днешните Златаровци се гордеят, че са ученици в това училище!


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK

www.pmgzlatarov.net  9.5 - 2 votes