Дата / Час

 

Здравей

Потребител:

Парола:

[ ]
[ ]

Онлайн

Гости:1, Регистрирани:0 ...

Най-много онлайн: 25
(Регистрирани:0, Гости:25) на 23 ное : 04:10

Регистрирани: 987
Най-новият регистриран: Oksanaaparo

Нормативни и училищни документи


 
Нормативни документи - ППМГ “АКАД. ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”
  

Правилници

П Р А В И Л Н И К  ЗА  Д Е Й Н О С Т Т А НА УЧИЛИЩЕТО – ППМГ “АКАД. ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Настоящият правилник е приет на заседание на ПС с Протокол № 20 /14.09.2018г.  и утвърден със Заповед на Директора №41 /17.09.2018г
Документ за разпечатване !!!

ЕТИЧЕН КОДЕКС, ОПРЕДЕЛЯЩ МОРАЛНИТЕ ЦЕННОСТИ И ПРАВИЛА ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ , КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ, ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СЪС СЛУЖИТЕЛИ И ГРАЖДАНИ В ППМГ”АКАД. ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” 
Документ за разпечатване !!!


СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „АКAД. ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ - ГРАД БОТЕВГРАД ПРЕЗ ПЕРИОДА 2016 – 2020 ГОДИНА/обновена/
Документ за разпечатване !!!


ПЛАН ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНИЯТ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА СПРАВЯНЕ С НАСИЛИЕТО И ТОРМОЗА  В ППМГ "АКАД. ПРОФ. Д-Р. АСЕН ЗЛАТАРОВ" - ГРАД БОТЕВГРАД ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА


ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА


УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА  ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО  НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ППМГ "АКАД. ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" ГРАД БОТЕВГРАД
Документ за разпечатване !!!


ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ В ППМГ”АКАД. ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019г.
Документ за разпечатване !!!


Т Е М А Т И Ч Е Н  П Л А Н ЗА ДЕЙНОСТИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА
Документ за разпечатване !!!


ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕНА УЧИЛИЩЕ В ППМГ „АКАД. ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” 2018 – 2019 година
Документ за разпечатване !!!
ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ  НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ  И  ЗА  ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ПРЕЗ 2018/2019 ГОДИНА
Документ за разпечатване !!!


П Л А Н ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019

Политика за използването на информационите  системи от служителите и учениците в ППМГ „ Акад. проф. д-р Асен Златаров“ 

ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА В КОМПЮТЪРНА ЗАЛА 
Документ за разпечатване !!!ШАБЛОНИ(ТЕМПЛЕЙТИ) НА УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ

Входно равнище
Доклад на класният ръководител
Преструктуриране на учебно съдържание
Пътувания без туроператор
Пътувания с туроператор
Конспекти

Нормативни документи-МОН

ЗАКОНИ

НАРЕДБИ 2016 Г.

             Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план(Обн. - ДВ, бр. 94 от 04.12.2015 г., в сила от 04.12.2015 г.) Наредбата се издава на  основание чл. 22, ал. 3 във връзка с чл. 22, ал. 2, т. 4  от ЗПУО и отменя Наредба № 6 от 2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование.

ЗАПОВЕДИ

 

ЗАПОВЕДИ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 Г.